بزاق دقیقا چه نقشی در داخل دهان ما دارد؟ (با تاکید بر نقش مثبت بزاق در دهان)