پوسیدگی دندان کودکان، از علل و علائم تا درمان و پشیگیری از اون