فیشور سیلانت دندان، مصداق بارز پیشگیری بهتر از درمان