دندان مرده ؛ چه وقت دندان میمیرد و چطور باید از آن پیشگیری کرد؟