طول عمر ایمپلنت دندان چقدر است و به چه عواملی وابسته است؟