پاسخ به یک سوال مهم: آیا کشیدن دندان در زمان بارداری خطرناک است؟