بزاق دهان دقیقا چه نقشی در داخل دهان دارد؟ (با تاکید بر نقش مثبت بزاق در دهان)